Председатель городского исполнительного комитета Рогачук Александр Степанович

 

Приемная: (+375 162) 21-03-86

Осуществляет общее руководство деятельностью горисполкома, администраций районов города Бреста, организаций собственности  г. Бреста.

Ведет вопросы:

реализации государственной кадровой политики;

управления социально-экономическим развитием города;

формирования, исполнения бюджета;

распоряжения имуществом горисполкома;

мобилизационных планов и гражданской обороны;

международных связей;

комиссии по противодействию коррупции;

городского штаба по строительству;

комиссии по аттестации государственных служащих горисполкома, руководителей организаций собственности г.Бреста;

комиссии по присвоению классов государственным служащим горисполкома;

территориальной обороны Брестского района территориальной обороны № 1;

совета по координации деятельности административных,   правоохранительных органов, воинских и пограничных подразделений, таможенных служб.

Взаимодействует с:

Брестским городским Советом депутатов;

дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями;

управлением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Брестской области;

Комитетом государственного контроля Брестской области;

управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области;

органами суда и прокуратуры;

таможенной и пограничной службами;

Брестским объединенным городским военным комиссариатом, Брестской военной комендатурой и воинскими частями.

Осуществляет руководство деятельностью:

отдела организационно-кадровой работы горисполкома;

финансового управления горисполкома;

юридического отдела горисполкома;

отделов внутренних дел администраций районов города Бреста,

главного специалиста по защите государственных секретов отдела организационно-кадровой работы горисполкома.

 

Старшыня гарадскога выканаўчага камітэта Рагачук Аляксандр Сцяпанавіч

Прыёмная: (+375 162) 21-03-86

Ажыццяўляе агульнае кіраўніцтва дзейнасцю гарвыканкама, адміністрацый раёнаў горада Брэста, арганізацый уласнасці г. Брэста.

Вядзе пытанні:

рэалізацыі дзяржаўнай кадравай палітыкі;

упраўлення сацыяльна-эканамічным развіццём горада;

фарміравання, выканання бюджэту;

распараджэння маёмасцю гарвыканкама;

мабiлiзацыйных планаў і грамадзянскай абароны;

міжнародных сувязяў;

камісіі па супрацьдзеянні карупцыі;

гарадскога штаба па будаўніцтву;

камісіі па атэстацыі дзяржаўных служачых гарвыканкама, кіраўнікоў арганізацый уласнасці г.Брэста;

камісіі па прысваенні класаў дзяржаўным служачым гарвыканкама;

тэрытарыяльнай абароны Брэсцкага раёна тэрытарыяльнай абароны № 1;

савета па каардынацыі дзейнасці адміністрацыйных, праваахоўных органаў, вайсковых і памежных падраздзяленняў, мытных службаў.

Ўзаемадзейнічае з:

Брэсцкім гарадскім Саветам дэпутатаў;

дыпламатычнымі прадстаўніцтвамі і консульскімі ўстановамі;

кіраваннем Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь па Брэсцкай вобласці;

Камітэтам дзяржаўнага кантролю Брэсцкай вобласці;

кіраваннем Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Брэсцкай вобласці;

органамі суда і пракуратуры;

мытнай і памежнай службамі;

Брэсцкім аб’яднаным гарадскім ваенным камісарыятам, Брэсцкай ваеннай камендатурай і вайсковымі часткамі.

Ажыццяўляе кiраўнiцтва дзейнасцю:

аддзела арганізацыйна-кадравай работы гарвыканкама;

фінансавага кіравання гарвыканкама;

юрыдычнага аддзела гарвыканкама;

аддзелаў унутраных спраў адміністрацый раёнаў горада Брэста,

галоўнага спецыяліста па абароне дзяржаўных сакрэтаў аддзела арганізацыйна-кадравай работы гарвыканкама.